• ધોરણ-૯ ગુજરાતી કસોટી તા.30,7,2020
 • હોમ લાર્નીગ 18 જુન
 • તા.૧૦-૮-૨૦ થી તા.૧૪-૮-૨૦ સુધી યોજાનાર વિવિધ સ્પર્ધાઓ અંગે
 • હોમ લાર્નીગ 17 જુન
 • સાતમા પગાર પંચ નો બિન સરકારી શાળા માટે ઠરાવ
 • ધોરણ-૧૨ મનોવિજ્ઞાન એકમ કસોટી તા.30,7,2020
 • ધોરણ-૧૧ મનોવિજ્ઞાન એકમ કસોટી તા.30,7,2020
 • ભરતી જાહેરનામું
 • વિનિયમ મુજબ
 • ધોરણ-૧૧ વાણિજય વ્યવસ્થા એકમ કસોટી તા.30,7,2020
 • શિષ્યવૃત્તિ ફોર્મ 2020-21
 • ધોરણ-૧૨ વાણિજય વ્યવસ્થા એકમ કસોટી તા.30,7,2020
 • પુસ્તકો ની લિંક
 • ધોરણ-૧૦ ચાર પ્રકરણ
 • ધોરણ-૧૧એકમ કસોટી અંગ્રેજી તા,29,7,20
 • ચોથું પગાર પંચનો પત્ર
 • ધોરણ-૯ એકમ કસોટી વિજ્ઞાન તા.29,7,20
 • ધોરણ-૧૦ સામાજીક વિજ્ઞાન કસોટી તા.30,7,2020
 • ધોરણ-૧૦ એકમ કસોટી ગાણિત તા.29,7,2020
 • ધોરણ-૧૨એકમ કસોટી અંગ્રજી તા,29,7,20
 • કર્મચારીઓ માટે કચેરી માં હાજરી

Important Links