શાળા પ્રવૃતિ-કાર્યક્રમ
કાર્યક્રમ -સુચિ
શાળાના પુર્વ સુકાની કે. જે. જોષી ની શાળાની મુલાકાત
જહેર પરીક્ષા માટે કાઉન્સલિંગ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭
રક્ષાબંધન ૨૦૧૬ ની ઉજવણી
૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ ની ઉજવણી
વ્યન મુક્તી અને હેન્ડ વોશ રોટ. ક્લબ ડીસા
* ગુરુ પુર્ણિમા ૨૦૧૬ ની ઉજવણી ૨૧/૭/૨૧૬
પ્રથમ પ્રવેશ ઉત્સવ ૨૦૧૬ કાર્યપાલક ઈજનેર સિચાઈ વિભાગ ,શ્રી આર એન નિનામા સાહેબ તથા દેવુંસિહ એમ. સોલંકી, સીઆરસી
શુભેચ્છા સમારંભ ૨૦૧૬
શુભેચ્છા સમારંભ ૨૦૧૬
*   26મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૬
રક્ષાબંધન ઉજવણી ૨૦૧૫
પ્રથમ યોગ દિવસ ૨૧ જુન ૨૦૧૫
શુભેચ્છા હવન ૨૦૧૪ / S.S.C.
પરીક્ષા શુભેચ્છા ૨૦૧૪
૨૬ મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૪
શિક્ષક દિન -૨૦૧૩
શાળાના વ્યાયમ શિક્ષકશ્રી ખુશાલદાસ પરમારનો વિદાય સમારંભ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩- ૨
શાળાના વ્યાયમ શિક્ષકશ્રી ખુશાલદાસ પરમારનો વિદાય સમારંભ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩- ૧
શાળાના વ્યાયમ શિક્ષકશ્રી ખુશાલદાસ પરમારનો વિદાય સમારંભ ઓક્ટોબર ૨૦૧૩
સમુહ ભોજન તા.૨૩-૮-૨૦૧૩
ધોરણ - ૧૦ વિદાય કાર્યક્રમ ૨૦૧૩

Important Links