Headlines
Welcome to Panchshil Vidyalay Deesa! Admission Open for Session 2020-2021.

પરિણામ

પરિણામ


શાળાનું પરીણામ

પરીણામ - એપ્રિલ ૨૦૧૨

  ગુણપત્રક 

ધોરણ -9 પરીણામ -2013   

ધોરણ -૯ પરીણામ ઓક્ટોમ્બર-૧૨ 

ધોરણ- ૮ વાર્ષૈક પરીક્ષા પરીણામ 2012 

ધોરણ - ૯ વાર્ષિક પરીણામ 2012 

 
                                                     શાળાકિય પરીક્ષાના પરીણામ -૨૦૧૨
  ક્રમ
  ધોરણ
પરીક્ષામાં ઉર્તિણ  વિધાર્થી. સખ્યા
પરીક્ષામાં અનઉર્તિણ વિધાર્થી. સખ્યા
પરીક્ષામાં કુલ  વિધાર્થી. સખ્યા
  ટકાવારી
  ૧
        ૮
  ૭૪
  ૦૦
  ૭૪
  ૧૦૦.૦૦
  ૨
         ૯
  ૭૫
  ૦૦
  ૭૫
  ૧૦૦.૦૦
  ૩
        ૧૦
  ૪૩
  ૧૬
   ૫૯
  ૭૨.૮૮
 
ક્રમ
ધોરણ
ક્રમ
વિધાર્થીનું નામ
મેળવેલ ગુણ
કુલ ગુણ
ટકાવારી
       ૧
         ૮
 ૧
માળી ઉતમલાલ તેજાભાઈ
  ૬૪૯
૭૦૦
૬૪.૯
 ૨
બારોટ જગદીશકુમાર એમ.
  ૬૩૭
૭૦૦
૬૩.૭
 ૩
સોલંકી જીગરભાઈ એમ.
  ૬૩૦
  ૭૦૦
  ૬૩.૦૧
      ૨
        ૯
 ૧
પારવાની મનોજ ખુશીરામ
  ૫૨૬
૭૦૦
  ૭૫.૨
 ૨
તેલી અનુરાધા શંભુભાઈ
  ૫૦૭
૭૦૦
  ૭૦.૩
 ૩
પરમાર જગદીશ ડાહ્યાભાઈ    ૫૦૧
૭૦૦
  ૬૮.૨
      ૩
       ૧૦
 ૧
પ્રજાપતી લલિતભાઇ પ્રવીણભાઈ
  ૩૫૯
  ૫૦૦
  ૭૧.૮૦
 ૨
મકવાણા વિજય નાનજીભાઈ
  ૩૫૨
  ૫૦૦
  ૭૦.૪૦
 ૩
ઠાકોર અરવિંદભાઈ મફાજી
  ૩૪૬
  ૫૦૦
  ૬૯.૨૦


શાળાનું એસ.એસ.સી.નું પરિણામ
 
 

વર્ષ
પરીક્ષામાં ઉપસ્થીત વિધાર્થીઓની સંખ્યા
પાસ થયેલ વિધાર્થીઓની સંખ્યા
પરિણામ ટકા
બોર્ડનું
પરિણામ ટકા
    ૨૦૧૨
    59
    43
    72.88
   69.10
    ૨૦૧૧
    57
   39
    68.42
    71.06
    ૨૦૧૦
    56
    34
    60.71
    68.53
    ૨૦૦૯
    38
    28
    73.68
    56.49
    ૨૦૦૮
    40
    20
    50.00
    63.58
છેલ્લા ત્રણ વર્ષનું સરાસરી પરિણામ કુલ
    67.33
છેલ્લા ત્રણની વિધાર્થી સંખ્યાની સરાસરી કુલ
    57.33


Check Your Result

Website Designed, Maintained and Hosted by www.edumis.in | Contact Us +91 88240 1 1 1 1 1